Mae Culture lab yn rhaglen arweinyddiaeth sy’n deillio o’r gred bod y celfyddydau a diwylliant yn werthfawr i gymdeithas. Rydym am ddefnyddio pŵer arweinwyr diwylliannol newydd yma yng Nghymru. Drwy ddwyn carfan ynghyd o hyd at ugain o feddylwyr, dylanwadwyr, a gweithredwyr creadigol a diwylliannol, credwn y gall Labordy Diwylliant alluogi gweledigaeth arweinyddiaeth a grëwyd ar sail dealltwriaeth systematig o’r heriau allweddol sy’n ein hwynebu ni nawr.

Bydd Culture lab yn cynnwys:

  • 20 o gyfranogwyr;
  • Amrywiaeth o unigolion o asiantaethau, sefydliadau celfyddydol, a’r sector annibynnol;
  • Sesiynau saith niwrnod dros bum mis;
  • Lefel uchel o gymorth gan hwyluswyr gyda’r gallu i fentora a chefnogi unigolion yn ogystal â cyflwyno sesiynau;
  • Dwy daith breswyl ynghyd â thri diwrnod annibynnol mewn lleoliadau celfyddydol;
  • Mewnbwn cryf gan feddylwyr a llunwyr polisi blaenllaw o feysydd amrywiol – economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol, a diwylliannol;
  • Sesiynau dysgu gweithredol yn pontio’r dyddiau annibynnol;
  • Hwyluso cyfranogol, heriol, a thrawsnewidiol.

Ein nod yw cryfhau arweinyddiaeth drwy fuddsoddi mewn pobl a fydd, trwy feddwl ac ymarfer, yn gwneud gwahaniaeth i’r sector creadigol a diwylliannol yng Nghymru. Bydd Culture lab yn datblygu gallu’r cyfranogwyr i eirioli dros rôl y celfyddydau yng nghyd-destun ein lles economaidd, cymdeithasol, ac amgylcheddol. Hoffem ddod ag arweinyddiaeth yn y celfyddydau a diwylliant yn nes at egwyddorion datblygu cynaliadwy, a datblygu gwytnwch yn wyneb heriau byd-eang, cenedlaethol a lleol.

Pwy ydym ni

Llun o Simon

Simon Harris

Rwy’n ysgrifennu ac yn cyfarwyddo, yn bennaf ar gyfer y theatr. Mae gen i hanes hefyd fel cynhyrchydd o fewn sefydliadau ac yn annibynnol.

Rwy’n angerddol dros ddylunio ac arwain prosesau creadigol sy’n arwain at ganlyniadau ysbrydoledig a gwreiddiol. Rwyf wedi gwneud hyn fel cyfarwyddwr theatr yn gweithio mewn ffurfiau amrywiol, ond yn bennaf o fewn ysgrifennu newydd a pherfformiadau cyfoes. Rwyf hefyd wedi gweithio’n helaeth fel cynhyrchydd, yn datblygu syniadau pobl eraill ac yn datblygu mentrau i ddatblygu gallu artistiaid a rhwydweithiau yn y celfyddydau perfformio. Caiff fy holl waith ei yrru gan yr awydd i alluogi talent a meithrin amgylcheddau lle gall unigolion gyflawni eu potensial.

Yn 2005/06, roeddwn yn ddigon ffodus i gael fy newis fel Cymrawd Cymru cyntaf ar Raglen Arweinyddiaeth Clore, menter ddatblygu i annog arweinwyr mewn diwylliant.

Es i ymlaen i ffurfio Lucid “i ysbrydoli a chynhyrchu prosiectau â golwg glir ei olwg, sy’n ddadlennol ac yn wreiddiol.” Trwy Lucid, datblygais fersiwn cyfoes o ddrama gynnar Chekhov, Platonov, wedi’i hail-ddehongli fel dameg gwrth-lymder, ac ar hyn o bryd rwy’n datblygu fersiwn wedi’i ddiweddaru o Little Eyolf Ibsen gydag enillydd Gwobr Theatr Samuel Beckett Rhydychen 2015 Nigel Barrett, a Louise Mari y Shunt Collective.

Mae fy gwaith arall gyda Lucid yn canolbwyntio ar brosiectau sy’n datblygu gallu ac yn cefnogi gweithwyr proffesiynol creadigol i feddwl yn hyderus a gweithio’n radicalaidd. Wedi creu rhaglen o gyfnewid a mentora gyda’r fenter Feed Live, mae Lucid ar hyn o bryd yn cyflwyno prosiect i Greu Cymru, yn brocera perthynas rhwng lleoliadau ac artistiaid annibynnol. Hefyd, ar hyn o bryd, rwy’n arwain ar Producers’ Place, rhwydwaith i gynhyrchwyr annibynnol yng Nghymru.

Rwy’n parhau i weithio ar brosiectau arloesol ac arwyddocaol fel cynhyrchydd a chyfarwyddwr annibynnol.

Llun o Richard

Richard Hawkins

Rwy’n gweithio yng Nghanolfan Ymchwil Budd y Cyhoedd (PIRC), elusen annibynnol ym Machynlleth sy’n gweithio gyda grwpiau cymdeithas sifil ledled y DU ac Ewrop i ddatblygu strategaethau newydd ar gyfer byd mwy democrataidd, cyfartal, a chynaliadwy.

Pan ddechreuais yn PIRC, roeddem yn gweithio ar newid polisi ynni’r DU, gan eirioli ac ymgyrchu am system ynni mwy adnewyddadwy, teg, ac effeithlon. Trwy’r gwaith hwn, a’r rhwystredigaethau lu, dechreuais ymddiddori mewn cyfathrebu. Gydag eraill yn y tîm, dechreuon ni weithio gyda gwyddonwyr hinsawdd, gan ymchwilio sut i gyfleu eu gwaith ymchwil orau i ysgogi gweithredu ar newid yn yr hinsawdd. Diolch i Tom Crompton yn Achos Cyffredin, drwy’r gwaith, fe’m cyflwynwyd i fyd fframio, gwerthoedd a chymhelliant, ac i syniad allweddol: bod y gwerthoedd sy’n sail i bryder a gweithredu ar lu o faterion cymdeithasol ac amgylcheddol yn gysylltiedig, ac ar ben hynny, wedi’u rhannu’n eang, a gellir eu defnyddio yn yr heriau sy’n ein hwynebu gydag ychydig o sgil a dyfeisgarwch o gymdeithas sifil.

Felly, yn ystod y pum mlynedd diwethaf, fy mhrif ffocws oedd archwilio rôl gwerthoedd diwylliannol yn newid cymdeithasol, ac annog eraill i wneud yr un peth. Rwyf wedi ei hwyluso dros 200 o weithdai ar draws cymdeithas sifil yn y DU ac Ewrop, ac wedi cael y fraint o ddysgu gan filoedd o bobl ar draws amrywiaeth o sefydliadau, mudiadau, a gwledydd.

Fel rhan o’r gwaith, helpais i sefydlu’r Labordy Ymgyrchu – rhaglen ddysgu weithredol chwe mis flynyddol a ddyluniwyd i rymuso ymgyrchwyr, gweithredwyr, a threfnwyr i adeiladu cymdeithas sifil mwy cysylltiedig, cydlynol, ac effeithiol. Roedd y rhaglen Labordy Ymgyrchu yn ysbrydoliaeth allweddol i’r Culture lab, gan dynnu’n helaeth ar ei strwythur a’i athroniaeth, ac rwy’n hynod ddiolchgar i gyd-sylfaenwyr y Labordy Ymgyrchu – Dan Vockins o’r Sefydliad Economaidd Newydd, a Charlotte Millar o’r Labordy Arloesi Cyllid – am yr holl waith y gwnaent ar y rhaglen ac am bopeth a ddysgais ganddynt.

Yn olaf, un o fy hoff bethau yn y byd yw This Is Water David Foster Wallace.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion